15
Μάι

Αγροτική Οικονομία Κύπρου

Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία της χώρας, βοηθά στην διατροφική ασφάλεια και παρέχει διάφορα δημόσια αγαθά.

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην αγροτική ανάπτυξη της Κύπρου. Ο αγροτικός τομέας πρόκειται να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Στόχος της χώρας είναι να αναπτύξει τη γεωργοκτηνοτροφία, να την τοποθετήσει σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και να αυξήσει τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ. Προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία συνθηκών που θα επαναφέρουν τον αγροτικό τομέα ως παράγοντα επανασύστασης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου, καθώς και η ενδυνάμωση της Ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο.

Η κυπριακή οικονομία πρέπει να γίνει ξανά παραγωγική, με έμφαση φυσικά στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Μόνο όταν είναι η κοινωνία μας αυτάρκης σε πρώτης ανάγκης αγαθά μπορεί να έχει περιθώρια αντιστάσεων στους πάσης φύσεως κατακτητές. Οι εθνικές αρχές, οι τοπικοί φορείς και οι επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα οφείλουν να ακολουθήσουν τα ακόλουθα:

  • να σχεδιάζουν πολιτικές και ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης συνδυάζοντας την αγροτική οικονομία με τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες
  • να προωθούν την καινοτομία, την ποιότητα, την αειφορία, την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες στα τοπικά παραγωγικά συστήματα
  • να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
  • να αξιοποιούν τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών τους σχεδίων.

 

Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσα από τα διάφορα προγράμματα και σχέδια του Υπουργείου, γίνεται ευκολότερη η στροφή στη γεωργία, καθώς μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της νέας περιόδου προβλέπονται μέτρα για οικονομική της ενίσχυση. Έχει εξασφαλιστεί αύξηση της ευρωπαϊκής συνεισφοράς στο 73% για το πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020, δίνοντας την ευκαιρία να απορροφηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια με πολύ μικρή συμμετοχή από εθνικούς πόρους. Τα κονδύλια που θα διατεθούν για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται στα 220 εκατ. ευρώ.

Πηγή: http://myportal.gr/agrotiki-ikonomia-kiprou/